Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

1. výzva OPŽP

 1. výzva MAS Zubří země – OPŽP – Výsadba dřevin
 

Finanční alokace na výzvu: 7 546 000 Kč
Minimální výše celkových způsobilých realizačních výdajů projektu: 100 000 Kč
Maximální výše celkových způsobilých realizačních výdajů projektu: 8 877 647 Kč (včetně 15% finanční spoluúčasti žadatele)
Míra podpory: maximálně 85 % celkových způsobilých výdajů. Míra spolufinancování je 15 %.


Oprávnění žadatelé:
Kraje; obce; dobrovolné svazky obcí; organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR); státní podniky; státní organizace; veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty; veřejnoprávní instituce; příspěvkové organizace; vysoké školy, školy a školská zařízení; nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky); církve a náboženské společnosti a jejich svazy; podnikatelské subjekty; obchodní společnosti a družstva a fyzické osoby (podnikající i nepodnikající).

S účinností od 22. května 2019 platí pro aktuálně vyhlášenou 1. výzvu MAS pro OPŽP omezení realizace projektu fyzických osob nepodnikajících na pozemcích, které nejsou v jejich vlastnictví. Fyzické osoby nepodnikající mohou žádat o podporu v případě, že jsou pozemky dotčené realizací v jejich vlastnictví, případně ve vlastnictví jiných fyzických osob, územně samosprávných celků, správy národních parků, správy jeskyní ČR či AOPK ČR. Nemohou však žádat o podporu na projekty realizované na pozemcích ve vlastnictví podnikatelských subjektů, a to z důvodu zamezení přenosu výhody z dotace na podnik. 
 
 
 
Podporovány jsou výsadby na nelesní půdě zahrnující: 
  • založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí,

  • zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES,

  • liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku), výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků.

Území realizace:

Přijatelný je pouze takový projekt, který je realizován na území CHKO Žďárské vrchy a zároveň území v působnosti MAS Zubří země, o.p.s.


Na území MAS zasahuje CHKO Žďárské vrchy do těchto katastrálních území:

Krásné nad Svratkou, Spělkov, Daňkovice, Borovnice u Jimramova, Javorek, Líšná, Nový Jimramov, Jimramov, Jimramovské Pavlovice, Věcov, Roženecké Paseky, Koníkov, Odranec, Kuklík, Studnice u Rokytna, Kadov u Sněžného, Rokytno na Moravě, Tři Studně, Vlachovice u Rokytna, Jiříkovice u Nového Města na Moravě, Maršovice u Nového Města na Moravě, Radňovice, Nové Město na Moravě, Pohledec, Zubří u Nového Města na Moravě, Vojtěchov u Lísku, Míchov, Lhota u Lísku, Rovné, Divišov, Olešná na Moravě, Nová Ves u Nového Města na Moravě a okrajově Kundratice u Rozsoch.SEMINÁŘ PRO ŽADATELE
Dne 2.8.2018 se konal v Novém Městě na Moravě seminář pro potencionální žadatele 1. výzvy MAS Zubří země – OPŽP – Výsadba dřevin.

ŽÁDOST O PODPORU
Zpracovává se v systému MS2014+, který najdete na webových stránkách https://mseu.mssf.cz/ 
 
Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 3. 10. 2018, v 9:00 hodin
Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 3. 10. 2018, v 9:00 hodin
Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 1.8.2019, ve 20:00 hodin 


Pro další informace či konzultace se neváhejte obrátit na kontaktní osobu této výzvy: Ing.  Lada Jindrová, manažer SCLLD, tel: 739 393 111, 566 590 393, email: mas@zubrizeme.cz 

Mapa působnosti

Mapa působnosti

Vážíme si přírodního bohatství

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Nejbližší akce

Workshop č. 2 k projektu spolupráce

4. 4.09:00Sedliště u Jimramova - lesní pozemek

Workshop č. 3 k projektu spolupráce

25. 5.09:00Sklené - farma Jiří Kunc

Všechny akce

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111
Telefon: 566 590 393

Mgr. Aneta Šlechtová
Telefon: 566 590 393
Mobil: 731 499 188

Manažer OPZ+
Mgr. Jana Lišková
Mobil: 739 393 121

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2023 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák