Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

SCLLD 2014 - 2020

sclld-1strana


Aktuální schválená verze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Zubří země na roky 2014 -2020

sclld-schema1-male

sclld-schema2-male

Důvodem pro vznik strategie je potřeba stanovení cílů a strategie MAS Zubří země, o.p.s. vzhledem k dalšímu rozvoji v horizontu do roku 2020. Hlavním cílem je zajištění celkového rozvoje regionu MAS Zubří země jako regionu usilujícího o zkvalitnění všech aspektů života obyvatel v něm žijících, či jeho návštěvníků.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále „SCLLD“) území MAS Zubří země je koncepční dokument, určující hlavní směry rozvoje regionu v nejbližší budoucnosti. Ze své podstaty navazuje na předchozí strategické dokumenty, především Strategický plán MAS Zubří země na období 2008 – 2013. SCLLD je vytvořena na principu vzájemné provázanosti a  vyváženosti ekonomického, sociálního a environmentálního rozvoje venkovského prostoru. Vychází ze specifické situace území a zohledňuje jeho výjimečnosti. Zároveň však dává důraz na komplementaritu s dalšími rozvojovými strategiemi, jak na lokální, tak regionální úrovni. Ve SCLLD jsou zakotveny principy trvale udržitelného rozvoje s důrazem na zachování zdrojů nacházejících se na tomto území a ohledem k životnímu prostředí regionu. Skládá se z podrobné analýzy výchozího stavu a ze souhrnu navrhovaných řešení. Na tuto strategii budou navazovat akční plány (programové rámce) a konkrétní projekty se zaměřením na řešení problémů týkajících se celého území i jednotlivých obcí, neziskových a podnikatelských subjektů.

Záměrem strategie je označení problémů, jež se v tomto prostředí vyskytují, ale i jeho silných stránek a příležitostí. Účelem strategie je nalezení efektivního využívání místních zdrojů, dosažení trvale udržitelného rozvoje, koordinace společných a individuálních aktivit subjektů veřejného, soukromého a neziskového sektoru a také nalezení práce, popř. možnost rekreace obyvatel i návštěvníků území.

SCLLD MAS Zubří země vznikala metodou komunitně vedeného místního rozvoje, která kombinuje práci zástupců MAS Zubří země a místních odborníků s názory utvářenými pracovními skupinami a širokou veřejností. Řešitelský tým složený ze zástupců MAS ve spolupráci s odborníky i veřejností formuloval v první řadě stav území, jeho potřeby a potenciál, na základě čehož byly stanoveny priority, opatření a jednotlivé aktivity regionu. 

Aktivity pro zkvalitnění tvorby SCLLD jsou finančně podpořeny z Operačního programu technická pomoc (OPTP). Projekt s názvem Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Zubří země má číslo OPTP 2007–2013, CZ.1.08/3.2.00/14.00194 

logo-technicka-pomoc

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2018 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák