Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

IROP - 5. Výzva MAS Zubří země - školy - (II.)

5. Výzva MAS Zubří země, o.p.s. – IROP – Investice do kapacit a modernizace vybavení škol – (II.)

Text výzvy (aktualizace po změně výzvy z 28.11.2017) 

Příloha č. 1 – Kritéria pro výběr projektů (aktualizace přílohy po změně výzvy z 28.11.2017)

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení žadatele o procentu podpořených dětí včetně způsobu výpočtu

Příloha č. 3 – Typologie území dle Strategie regionálního rozvoje ČR na roky 2014 – 2020OZNÁMENÍ ZMĚNY VÝŠE UVEDENÉ VÝZVY ZE DNE 28.11.2017:

Změna spočívá v nápravě chybného údaje u kritéria věcného hodnocení č. 5.5.4.2., pro aktivitu Infrastruktura Základních škol, Přílohy č. 1 výzvy – Kritéria pro výběr projektů, konkrétně u procenta podpořených dětí, na které má projekt dopad (z celkového počtu dětí, které navštěvují ZŠ). Administrativní chybou nebyl vyjádřen zisk bodů pro počet podpořených dětí v rozsahu od 70% do 90%. 

Případné dopady neprovedení změny na žadatele/ příjemce a ŘO: z hlediska věcného hodnocení by nebylo možno objektivně posoudit všechny přijaté žádosti o podporu. 

 

Žadatel se dále řídí Obecnými a Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce integrovaných projektů pro výzvu č. 68 IROP ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy: http://www.dotaceeu.cz/…y-pro-vzdela

 

Podrobný postup hodnocení žádostí a výběru projektů včetně možnosti podat žádost o přezkum hodnocení naleznete v Interních postupech pro operační program IROP MAS Zubří země, o.p.s.:

Interní postupy pro operační program IROP MAS Zubří země, o.p.s.

 

Finanční alokace na výzvu – 5 000 000 Kč (bez 5 % spoluúčasti žadatele / příjemce)

Min výše způsobilých výdajů na projekt: 400 000 Kč

Max. výše způsobilých výdajů na projekt: 4 999 999 Kč

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:

Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %, Státní rozpočet – 0 %

 

Typy podporovaných projektů:

Aktivita INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL – podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách.

 • stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí,

 • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb),

 • nákup pozemků a staveb (nemovitostí),

 • pořízení vybavení budov a učeben,

 • pořízení kompenzačních pomůcek,

 • zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu.

   Aktivita INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL – podpora infrastruktury škol a školských zařízení pro střední a vyšší odborné vzdělávání:

 • stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury středních a vyšších odborných škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí,

 • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb),

 • nákup pozemků a staveb (nemovitostí),

 • pořízení vybavení budov a učeben,

 • pořízení kompenzačních pomůcek,

 • zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu.

 Aktivita INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání v klíčových kompetencích, podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže:

 • stavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání,

 • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb),

 • nákup pozemků a staveb (nemovitostí),

 • pořízení vybavení budov a učeben,

 • pořízení kompenzačních pomůcek.

 

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE

Informace pro žadatele budou poskytnuty žadatelům na semináři, který se bude konat dne 30.10.2017 ve 14:00 hodin v kanceláři MAS Zubří země, o.p.s. , na adrese: Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem. 

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace ze semináře pro žadatele k 5. výzvě MAS Zubří země – IROP – školy – (II.)

 

 ŽÁDOST O PODPORU

se zpracovává v systému MS2014+, který najdete na webových stránkách https://mseu.mssf.cz/

 

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 18. 10. 2017, od 12:00 hodin

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 18. 10. 2017, od 12:00 hodin

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 08. 12. 2017 ve 12:00 hodin

 

Edukační video MMR k vyplnění žádosti v systému MS2014+: http://www.strukturalni-fondy.cz/…ukacni-videa

 

Pro další informace či konzultace se neváhejte obrátit na kontaktní osobu této výzvy: Ing. Jarmila Zemanová, vedoucí manažer SCLLD, tel: 731 575 342, 566 590 394, email: zemanova@zubrizeme.czzubri.zeme@centrum.cz

 

Mapa působnosti

Mapa působnosti

Vážíme si přírodního bohatství

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Nejbližší akce

Workshop č. 2 k projektu spolupráce

4. 4.09:00Sedliště u Jimramova - lesní pozemek

Workshop č. 3 k projektu spolupráce

25. 5.09:00Sklené - farma Jiří Kunc

Všechny akce

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111
Telefon: 566 590 393

Mgr. Aneta Šlechtová
Telefon: 566 590 393
Mobil: 731 499 188

Manažer OPZ+
Mgr. Jana Lišková
Mobil: 739 393 121

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2023 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák